Studija slučaja projekta “ONAsnaživanje”

Onasnazivanje ilust

Projekat ekonomskog osnaživanja žena „ONAsnaživanje“ pokrenut je u decembru 2013. godine         – uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija protiv nasilja prema ženama – kao rezultat zajedničke saradnje između Fonda B92, Centra za socijalni rad – Sombor (u čijem sklopu je i somborska Sigurna kuća) i SMART Kolektiva.

Cilj ovog pilot projekta bio je doprinos dugoročnijem uvođenju nove usluge socijalne zaštite za žene koje su preživele nasilje ili su u riziku od istog. Naime, ekonomska zavisnost žena – kao proizvod složenog spleta političkih i društveno-ekonomskih okolnosti – veoma je čest razlog za nemogućnost dugoročnog izlaženja iz situacije nasilja. Zato ovaj projekat predlaže model za ekonomsko osnaživanje žena kroz program dodatnog obrazovanja i rad unutar socijalnog preduzeća u sklopu Sigurne kuće za žene koje su preživele nasilje. Ova STUDIJA SLUČAJA pred vama predstavlja okolnosti u kojima je projekat koncipiran i realizovan, izazove na koje je primena ovakvog modela nailazila i, konačno, moguća rešenja i preporuke za unapređenje i širu primenu predloženog modela.