Priprema potrebne dokumentacije za registrovanje u APR-u

SONY DSC
Priprema potrebne dokumentacije

Prilikom popunjavanja registracione prijave potrebno je obratiti pažnju na sledeća polja:

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora

Ovde treba staviti znak x na polje kojim označavate kako želite da budete obavešteni o odluci APR-a.

Poslovno ime

Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži sledeće elemente:

 • Ime i prezime preduzetnika
 • Opis pretežne delatnosti
 • Oznaku pr i preduzetnik
 • Sedište (mesto sedišta preduzetnika bez navođenja adrese odnosno ulice i broja)

Primer: Dejana Vučkovid, preduzetnik, trgovinska radnja, Beograd.

Poslovno ime preduzetnika može da sadrži i sledeće elemente:

 • Naziv preduzetnika
 • Oznake kojima se bliže određuje predmet poslovanja

Primer: Dejana Vučković, preduzetnik, trgovinska radnja za prodaju kompjuterske opreme, BOJAČA, Beograd.

Skraćeno poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži:

 • Ime i prezime preduzetnika
 • Oznaku pr ili preduzetnik
 • Naziv

Primer: Dejana Vučkovid, preduzetnik, BOJAČA

Napomena: Ukoliko puno poslovno ime preduzetnika ne sadrži naziv, preduzetnik neće moći da registruje poslovno ime. Preduzetnik neće moći da registruje naziv ako pod tim ili sličnim nazivom već postoji registrovani preduzetnik ii drugo pravno lice na teritoriji Republike Srbije. Proveru da li je željeni naziv već u upotrebi preduzetnik može izvršiti na sledećem linku.

Ukoliko želite da budete sigurni da de naziv koji izaberete da registruje biti slobodan, možete se koristiti pravom rezervacije naziva. Da bi ste ovo uradili potrebno je da popunite sledeći obrazac i donesete ga u APR pri registraciji zajedno sa dokazom o uplati naknade u iznosu od 1.000 dinara. Primer pravilno popunjene uplatnice za registraciju naziva možete preuzeti ovde.

VAŽNO: Prilikom popunjavanja polja poziv na broj, pritiskom na sledeći link dobićete poziv na broj koji treba uneti!

Sedište

Sedište preduzetnika je mesto iz koga upravlja obavljanjem delatnosti, odnosno poslovanjem. Preduzetnik može obavljati delatnost i izvan sedišta. Mesto na kome preduzetnik obavlja delatnost, a koje istovremeno nije i glavno sedište preduzetnika naziva se izdvojeno mesto.

Delatnost

Preduzetnik ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene. Preduzetnik može obavljati sve delatnosti za koje ispunjava propisane uslove, uključujući i stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti. Za obavljanje određenih delatnosti preduzetnicima je potrebna prethodna saglasnost nadležnih organa. Za obavljanje delatnosti za koje je potrebna naknadna saglasnost (recimo prodaja cigareta itd.), ta saglasnost se dobija nakon registracije radnje.

Klasifikacija potrebna za popunjavanje šifre za pretežnu delatnost može se preuzeti ovde.

Prokuristi (neobavezno)

Samo ako se pri osnivanju registruje prokurista, popunjava se odgovarajuća stranica Jedinstvene registracione prijave (strana 6.).

Prokura je poslovno punomoćje kojim preduzetnik ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica (prokurista) da u ime i za račun preduzetnika zaključuje/u pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje. Prokura može biti pojedinačna i zajednička. Ako je prokura izdata za dva ili više lica bez naknade da se radi o zajedničkoj prokuri, svaki prokurista postupa samostalno.

U Jedinstvenu registracionu prijavu unose se podaci o prokuristima i licima u zajedničkoj prokuri.

Prokura je neprenosiva i prokurista ne može dati punomodje za zastupanje drugom licu. Preduzetnik izdaje prokuru lično i ne može preneti ovlašćenje za izdavanje prokure na drugo lice.

Ograničenja prokure su propisana zakonom tako da prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja preduzetnika da zaključuje pravne poslove u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti, da preuzima menične obaveze jemstva, zaključuje ugovore o zajmu i kreditu, zastupa preduzetnika u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

 • Priprema prateće dokumentacije koja se zajedno sa popunjenom Jedinstvenom registracionom prijavom podnosi APR-u.

Potrebno je pripremiti sledeću dodatnu dokumentaciju:

 • Dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša)
 • Dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika u iznosu od 1.500 dinara (Primer pravilno popunjene uplatnice možete videti ovde. VAŽNO: Prilikom popunjavanja polja poziv na broj, pritiskom na slededi link dobidete poziv na broj koji treba uneti!)

Ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju, APR-u je potrebno doneti i rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji u nadležnom organu.

Ukoliko se registruje i prokurista, potrebno je doneti i sledeću dokumentaciju:

 • Pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru. Ovaj dokument možete preuzeti ovde
 • Potpis prokuriste overen u nadležnom organu (dokument možete preuzeti ovde).

Preopručljivo je da se dokument overi u opštini, moguće je overu obaviti i u sudu.

Nakon što ste popunili Jedinstvenu registracionu prijavu i pripremili svu potrebnu prateću dokumentaciju spremni ste za odlazak u APR i registrovanje Vaše firme.

Adresa APR-a: Brankova 25, Beograd.

Info telefon: 011 20 23 350.

E-mail adresa putem koje možete postaviti sva pitanja direktno agenciji, a vezana za registraciju preduzetnika: preduzetnici@apr.gov.rs

Foto: Tijana Ivanović