Prijava komunalne takse (firmarine)

prijava komunalne takseLokalne komunalne takse propisuju opštine i gradovi, za korišćenje i zauzeće određenih javnih prostora i površina, držanje i korišćenje nekih aparata, postrojenja ili vozila, kao i za bavljenje određenim delatnostima.

U ovom primeru pretpostavićemo da preduzetnik posluje na teritoriji grada Beograda.

Skupština grada Beograda donela odluku o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda. Tom odlukom ceo Beograd je razvrstan u zone, a u zavisnosti od toga kojoj zoni pripada lokacija sedišta radnje utvrđuje se visina komunalne takse (firmarine).

Dokumentacija koja Vam je potrebna za prijavu za utvrđivanje lokalne komunalne takse

  • Prijava PKT (popunjena, potpisana i overena pečatom preduzetnika) – ovaj obrazac možete preuzeti ovde
  • Kopija dokaza o vlasništvu ili korišćenju nepokretnosti (npr. ugovor o kupoprodaji ili zakupu);
  • Kopija rešenja o upisu u registar privrednih subjekata – ovaj dokument dobili ste od APR-a;
  • Kopija odluke o razvrstavanju pravnog lica (malo srednje, veliko)- po pravilu, preduzetnici se razvrstavaju u mikro pravna lica; ovaj obrazac možete preuzeti
  • Kopija depo kartona iz banke sa brojem tekudeg računa – ovaj dokument dobili ste od banke;
  • Kopija potvrde o Poreskom identifikacionom broju (PIB) – ovaj podatak bi trebalo da se nađe u rešenju koje ste dobili od APR-a.

Po predavanju pomenute dokumentacije bićete obavešteni o visini komunalne takse i načinu plaćanja. Najčešće, ova taksa se plaća na godišnjem nivou. Ovim ste završili proces registrovanja firme i možete poslovati u skladu sa zakonom.