Udruženje građana Somborska inicijativa se osnovala radi ostvarivanja ciljeva u oblasti dece i omladine, ljudskih i građanskih prava, afirmacija i edukacija žena, ravnopravnost polova, ranjivih i društvenih grupa, socijalne zaštite, kulture i zaštite životne sredine.

Najznačajniji projekati organizacije su: “Srce pokaži rodno se osnaži” finansiran od strane PS za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova; ” Moje pravo da se uključim” finasiran od PS za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu; “Čuvaj, štedi, više vredi” finansiran od PS za energetiku i mineralne sirovine i dr.