Otvaranje kartice poreskog obveznika

otvaranje kartice poreskog obveznikaPostoje dva načina na koji preduzetnik može plaćati porez državi. Preduzetnik se može odlučiti za plaćanje paušalnog poreza ili poreza na dodatnu vrednost (PDV).

Paušalni porez

Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plada na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: paušalno oporezivanje).

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

 • Osnivaču ortačke radnje;
 • Koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, osim održavanja i opravke motornih vozila, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
 • U čiju delatnost ulažu i druga lica;
 • Čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 3.000.000 dinara;
 • Koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, odnosno koji se opredeli za plaćanje poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Napomena: Preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod, iako spada u gore navedene delatnosti.

Na osnovu podataka datim u ovom zahtevu, i na osnovu gore pomenute Uredbe, poreski inspektor određuje mesečni iznos paušalnog prihoda za plaćanje poreza i doprinosa.

Paušalni prihod se utvrđuje, u skladu sa sledećim kriterijumima i elementima:

Visina prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, opštini, gradu i okrugu ostvarene u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod;

 • Mesto na kome se radnja nalazi;
 • Opremljenost radnje;
 • Broj zaposlenih radnika i angažovanih članova porodice;
 • Tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja;
 • Površina lokala;
 • Starost obveznika i njegova radna sposobnost;
 • Visina prihoda obveznika, koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost;
 • Ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.

Detaljnije o paušalnom oporezivanju možete videti ovde.

Dakle, biranje paušalnog načina oporezivanja preporučuje se preduzetnicima kojima vođenje poslovnih knjiga predstavlja otežavajuću okolnost i koji ne planiraju da ostvaruju poslovni promet veći od 3.000.000 dinara godišnje. Njima će biti određena fiksna suma koju su dužni da plaćaju na mesečnom nivou. Najveći broj preduzetnika se odlučuje za upravo ovaj vid oporezivanja.

Porez na dodatu vrednost

Sve firme koje su registrovane za PDV cene svoje robe i usluga određuju bez PDV.

Na tu cenu dodaju PDV i od svojih kupaca naplaćuju cenu sa PDV-om. Sav PDV koji se odnosi na prodatu robu i usluge je zapravo novac državne uprave, koji firma naplaćuje u njeno ime.Tako na jednoj strani imamo PDV koji firma duguje državnoj upravi jer ga je naplatila za budžet.

Kako se većina preduzetnika odluči za plaćanje paušalnog poreza nećemo se detaljnije baviti tematikom PDV-a.

Više o PDV-u možete nadi ovde.

Pre nego što odete u ekspozituru poreske uprave, potrebno je da pripremite sledeću dokumentaciju:

 • Fotokopija rešenja o upisu u registar privrednih subjekata (original na uvid)

– Ovaj dokument dobili ste od APR-a;

 • Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju (original na uvid) – APR;
 • Obrazac OP – overeni potpisi lica ovlašdenih za zastupanje (VAŽNO: Ovaj dokument donosite samo ukoliko ste prilikom registracije preduzeća dali ovlašćenja prokuristi!);
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na računu – Ovaj dokument dobili ste od banke;
 • Ugovor o otvaranju i vođenju računa klijenta kod banke – banka;
 • Dokaz o zaposlenju (ukoliko je preduzetnik zaposlen, potvrda da je u radnom odnosu i prijava na osiguranje, a ukoliko je penzioner, rešenje o penzionisanju);
 • Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu istog;
 • Fotokopija lične karte osnivača preduzetničke radnje.

Popunjavanje PPDG 1 ili EPPDV obrasca

Obrazac PPDG1 predstavlja poresku prijavu dohodka građana. Ovaj dokument bitan je jer se u njemu stavlja napomena da preduzetnik želi da mu se paušalno obračunava porez.

Ova napomena stavlja se pod stavkom 10. PPDG 1 obrasca. Obrazac možete preuzeti ovde.

Obrazac EPPDV predstavlja prijavu za evidentiranje obveznika na porez na dodatnu vrednost.

Važno: Ovaj obrazac nije potrebno popuniti ukoliko se odlučite za paušalno plaćanje poreza!

Predaja dokumentacije poreskom inspektoru

Nakon što sakupite svu potrebnu dokumentaciju, poreski inspektor de je primiti i obraditi. Ukoliko je dokumentacija ispravna, obavestiće vas o datumu kada možete doći po rešenja.

Dokumenta koja bi trebalo da dobijete od poreskog inspektora jesu:

 • Rešenje kojim se utvrđuje akontaciono zaduženje doprinosa za socijalno osiguranje – Ovaj dokument će odrediti visinu novčanog iznosa koji morate uplatiti, na u dokumentu određene račune, po osnovu doprinosa za nezaposlenost, doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i doprinos za zdravstveno osiguranje (ZDR) Važno: Plaćanje ovih dažbina je obavezno i vrši se jednom mesečno!
 • Rešenje o akontaciji poreza na dohodak građana na prihode od obavljanja samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod – Ovaj dokument određuje visinu novčanog iznosa koji morate uplatiti, na u dokumentu određene račune, po osnovu poreza na prihode. Važno: Plaćanje ovih dažbina je obavezno i vrši se jednom mesečno!

Po dobijanju gore pomenutih rešenja, uspešno ste završili peti korak i postali poreski obveznik Republike Srbije.