Fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama

Realizaciju projekta je finansijski omogućio Fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama.

UN Trust Fund to End Violence against Women uspostavljen je 1996. godine i od tada širom sveta podržava međunaordne i lokalne organizacije, kao i institucije nacionalnih i lokalnih vlada u borbi protiv nasilja nad ženama.
http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women/